Tot en met 2014 kon op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) iedereen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, in aanmerking komen voor thuiszorg. Met ingang van 01 januari 2015 is dit veranderd.

Met ingang van deze datum is de zorg geregeld vanuit verschillende voorzieningen en verzekeringen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de benodigde zorg en de manier waarop u verzekerd bent.

De zorg wordt geregeld in:

- Wet Langdurige Zorg (WLZ);

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);

- Zorgverzekeringswet (Zvw)

Dit kan d.m.v. een persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Een combinatie van Pgb en ZIN is deels ook mogelijk.

WLZ

Onder de WLZ valt de langdurige zorg. Hier gaat het veelal om zorg met verblijf in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. Ook kan deze zorg thuis verleend worden. Denkt u bij langdurige zorg aan:

De indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en wordt uitgevoerd door het Zorgkantoor.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Hieronder vallen de kosten voor huishoudelijke hulp, voorzover uw gemeente dat nog vergoedt, en begeleiding. Ook voor bijvoorbeeld een scootmobiel of woningaanpassing kunt u daar terecht. De gemeente regelt zelf de indicatie. Daar kunt u deze zorg ook aanvragen. De criteria zijn voor veel gemeenten verschillend.

Zorgverzekeringswet

Soms hebben mensen thuis medische zorg nodig. In Nederland is iedereen verzekerd voor die zorg. Medische zorg aan huis, zoals hulp bij het toedienen van medicijnen, is vanaf 2015 opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt, met veel vrijheid om deze zorg zelf in te richten en te co÷rdineren. Indicering moet nog gestalte krijgen, maar wordt o.a. ook door wijkverpleegkundigen gedaan.

De basisverzekering is hiervoor uitgebreid met o.m.:

 • Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Deze mensen hebben moeite met praten en begrijpen van taal.
 • De wijkverpleging. De eigen bijdrage voor verpleging en verzorging, die nu nog in de AWBZ geldt, vervalt. De wijkverpleging valt niet onder het verplicht eigen risico.
 • Persoonsgebonden budget voor wijkverpleging.
 • Geriatrische revalidatiezorg.
 •  

  Persoonlijke zorg

  Als zelfstandig zorgverlener beperkt mijn zorg zich niet allen tot zorgvragers, die een Persoonsgebonden budget hebben en met wie ik zelf een zorgovereenkomst heb afgesloten, al of niet via een bemiddelingsbureau. Ook voor het verlenen van Zorg in natura, die door tussenkomst van de Zorgverzekeraar (wijkverpleging) of het Zorgkantoor is aangevraagd, ben ik bevoegd.

  Voor de zorg heeft u een indicatie nodig. Nadat de indicatie is vastgesteld kunt u kiezen voor Zorg in Natura (ZIN), een Persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie hiervan. Voor het aanvragen hiervan kunt u bij eerder genoemde instanties terecht.

  Voor de thuiszorg in het kader van de WMO en WLZ betaald u een eigen bijdrage op basis van uw inkomen. Deze wordt ge´nd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor de zorg via de ZVW is dit niet meer zo.

  Heeft u zorg nodig en vindt u het moeilijk dit aan te vragen? Daarbij kan ik u adviseren en helpen. Kijk hiervoor ook onder "advies" in het menu.

  Klikt u hier voor uw vraag en hier voor contactinformatie.